Transférové oceňovanie 3

V predchádzajúcom dieli nášho seriálu o transférovom oceňovaní sme avizovali, že si niečo povieme o určovaní významnej kontrolovanej transakcie. Viete, ako na to a čo znamená koncept bezpečného prístavu?

Čo sa teda skrýva pod pojmom “bezpečný prístav” a ako určíme, kedy ide o významnú kontrolovanú transakciu?

Kým v minulosti musel daňovník sám určiť, kedy o takú transakciu ide, od 1.1.2023 už na to existuje jasná definiícia, podľa ktorej sa nepovažuje právny vzťah alebo iný obdobný vzťah, na základe ktorého ani jedna závislá osoba nedosiahne zdaniteľný príjem (výnos), ani daňový výdavok v príslušnom zdaňovacom období v hodnote prevyšujúcej 10 000 eur za významnú kontrolovanú transakciu (výnimkou sú úvery alebo pôžičky s istinou vyššou ako 50 000 eur).

Pozor, stačí ak v účtovníctve jednej zo strán (môžu mať do výdavkov zahrnutú inú sumu) splní túto podmienku a transackia je významnou kontrolovanou transakciou pre obe strany.

Koncept bezpečného prístavu

Bezpečným prístavom sa v tomto kontexte rozumie koncept pravidiel vzťahujúcich sa na vnútroskupinové služby s nízkou pridanou hodnotou, ktorý tak významne zjednodušuje uplatňovanie pravidiel transferového oceňovania a prináša tak istý “bezpečný účtovný a podnikateľský priestor” pre závislé osoby vstupujúce do vymedzeného okruhu transakcií.

Napriek tomu systém transférového oceňovania má ešte mnohé špecifické situácie a detaily, ktoré je možné správne vyriešiť iba s komplexnou znalosťou legislatívy. Práve preto túto porblematiku nechávajú naši klienti plne v našej kompetencii.

Výhodnejšie odpisovanie elektromobilov

Vedeli ste, že elektroautá je možné odpisovať výhodnejšie? Na ktoré vozidlá sa to vzťahuje a aká je doba odpisovania?

Elektropautá sa odpisujú kratšie

Elektroautá sa daňovo odpisujú 2 roky, čo je polovičná doba oproti ostatným automobilom. Elektroautá s touto skrátenou dobou odpisovania sú konkrétne definované ako „osobné automobily, ktoré majú v osvedčení o evidencii časť II v položke „18 P.3 Druh paliva/zdroj energie“ uvedené buď „BEV“ alebo „PHEV“ v akejkoľvek kombinácii s iným druhom paliva alebo zdroja energie„.
Nezabúdajme, že eseročky a iné firmy s podvojným účtovníctvom by mali mať stanovené účtovné odpisy rozdielne oproti daňovým odpisom tak, aby tieto odrážali skutočné opotrebenie auta.
Naši klienti sa môžu spoľahnúť nie len na to, že budú ich odpisy v súlade s legislatíviou, ale že ich aj efektívne využijú pre optimalizáciou svojich nákladov.

Cestovné náhrady a mzdy vodičov kamiónov

Stíhate včas spracovávať mzdovú agendu týkajúcu sa služobných ciest vodičov vozidiel v súlade s neustále sa meniacou legislatívou?

Postrehli ste, že tento rok sa výška cestovných náhrad menila až trikrát? Stíhate včas spracovávať mzdovú agendu týkajúcu sa služobných ciest vodičov vozidiel, ktorí často aj v priebehu jedného dňa prekračujú hranice niekoľkých štátov? Naši klienti z odvetvia medzinárodnej kamiónovej prepravy majú vďaka našich skúsenostiam spracované mzdy aj cestovné náhrady v určených termínoch, účtovne správne a v súlade s platnou legislatívou.

Tak ušetrili čas, prípadne mzdové náklady a vyhli sa možným pokutám. Postaráme sa aj o vás.

Transférové oceňovanie 2

V našom seriáli o transférovom oceňovaní postupne prechádzame jednotlivé dôležité princípy. Poznáte ich? Naši klienti celú problematiku nechávajú na nás

Viete, čo sa skrýva pod pojmom kontrolovaná transakcia v transferovom oceňovaní?

Kontrolovaná transakcia je definovaná ako právny vzťah alebo iný obdobný vzťah medzi dvomi alebo viacerými závislými osobami, pričom aspoň jedna z osôb je daňovník s príjmami podľa § 6 zákona o dani z príjmov (príjmy zo živnosti alebo samostatnej zárobkovej činnosti) alebo právnická osoba, ktorá dosahuje zdaniteľný príjem (výnos) z činnosti alebo z nakladania s majetkom.
Povedzme si aj to, čo pod kontrolovanú transkakciu nepatrí: Prenájom, z ktorého plynú príjmy podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov, ak ide o nehnuteľnosť nezaradenú do obchodného majetku a nájomcom je fyzická osoba, ktorá túto nehnuteľnosť využíva na osobné účely a ďalej právny vzťah alebo iný obdobný vzťah, z ktorého plynú príjmy podľa § 5 zákona o dani z príjmov (t. j. príjmy zo závislej činnosti).
Do konca roka 2022 platilo, že každý daňovník, ktorý uskutočňoval kontrolované transakcie, musel sám posúdiť významnosť tejto kontrolovanej transakcie ale ako je to aktuálne od tohto roku, si povieme v ďalšom dieli seriálu

Transférové oceňovanie 1

Poznáte pravidlá transférového oceňovania? Dodržiavate ich? Postupne sa pozrime na jednotlivé dôležité princípy.

Kto sa považuje za závislé osoby na účely transférového oceňovania?

Definíciu závislej osoby nájdeme v zákoneč. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov:
  • blízka osoba,
  • ekonomicky, personálne alebo inak prepojená osoba alebo subjekt,
  • osoba alebo subjekt, ktorý je na účely konsolidácie súčasťou konsolidovaného celku.
Blízkou osobou je podľa Občianskeho zákonníka príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel, ale aj iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu. Príkladom sú tak manželia, rodičia, starí rodičia, druh a družka, atď.
Ekonomické prepojenie alebo personálne prepojenie znamená účasť osoby na majetku, kontrole alebo vedení inej osoby alebo vzájomný vzťah medzi osobami alebo subjektmi, ktoré sú pod kontrolou alebo vedením tej istej osoby, jej blízkej osoby alebo subjektu alebo v ktorých má táto osoba, jej blízka osoba alebo subjekt priamy majetkový podiel alebo nepriamy majetkový podiel.
Účasťou na majetku alebo kontrole sa rozumie priamy podiel, nepriamy podiel alebo nepriamy odvodený podiel vo výške najmenej 25 % na základnom imaní, hlasovacích právach alebo zisku.
Transferové oceňovanie bolo zavedené preto, aby nedochádzala k nastavovaniu netrhových cien za služby a tovary medzi spomínanými závislými osobami za účelom úspory na daniach.

Zmena cestovných náhrad od 1.7.2023

K zmenám výšky náhrad za pracovnú cestu, tzv. cestovných náhrad, dochádza pravidelne a je dané zákonným mechanizmom viazaným na vývoj indexu cien. O zvýšení rozhoduje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny.

Zo zverejnených dát poskytnutých Štatistickým úradom SR za február 2023 kumulovaný index položiek spojených s prevádzkou motorových vozidiel dosiahol hodnotu 105,2, čo je oproti základni zvýšenie o 5,2% (viď príslušná dôvodová správa).

Základná náhrada za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách od 1.7.2023:

  • pre jednostopové vozidlá a trojkolky z 0,067 €/km na 0,071 €/km
  • pre osobné cestné motorové vozidlá z 0,239 €/km na 0,252 €/km

Nezabudnite si prečítať aj bližšie informácie o zmene stravných náhrad od 1.6.2023. Malým subjektom sa možno bude hodiť jednoduchá kalkulačka náhrad.

Zdá sa vám to komplikované? Nie je nič jednoduchšie, ako nechať celú mzdovú agendu na našu účtovnú firmu v Prešove.

Zmena stravného od 1.6.2023

Od 1.6.2023 opäť došlo k zmene výšky stravného pri tuzemskej pracovnej ceste. Od tejto sumy sa odvíjaj napríklad maximálny daňový výdavok na stravné u SZČO a minimálna hodnota stravovacej poukážky – gastrolístka. Sme účtovná firma z Prešova a pre našich klientov vykonávame aj správu mzdovej agendy.

Tento rok dochádza už k druhej zmene stravného a suma týchto diét má ďalej vplyv na ďalšie účtovné parametre. Pozrime sa detailne, ktoré to sú.

Jednotlivé sumy stravného pri tuzemských pracovných cestách platné do 1.6.2023 sú zverejnené a dočítať sa ich môžete ja na rôznych ďanových portáloch.

Výška hodnoty gastrolístka pre zamestnanca

Zamestnávateľovi má povinnosť poskytnúť zamestnancovi príspevok na stravovanie vo výške minimálne 55% z ceny jedla a za každé jedlo najviac do výšky 55% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 – 12 hodín. Jún teda prináša zvýšenie tejto sumy z pôvodných 3,74 € na 4,02 €.

Ak ste zamestnávateľ, ktorý zabezpečuje svojim zamestnancom stravovanie prostredníctvom právnickej (alebo fyzickej osoby) oprávenej sprostredkovať stravovacie služby, je cenou jedla hodnota gastrolístka (Pozor, od roku 2023 musí byť gastrolístok v elektronickej podobe – elektronická stravná karta). Suma stravného lístka teda musí byť miniimálne 75% z výšky stravného pri pracovnej ceste v trvaní od 5 do 12 hodín. Pri sume 7,30€ je tak nová minimálna hodnota stravovacej poukážky 5,48 eura. Ak zamestnancom poskytujete finančný príspevok na stravovanie alebo gastrolístok, minimálna výška príspevku je už 3,02 €, čo je 55% z 5,48€.

Ako je to stravným u SZČO v daňových výdavkoch?

Živnostníci (a iné SZČO), ktorí uplatňujú preukázateľné daňové výdavky môžu do svojich výdavkov zahrnúť aj stravné. Odpadá povinnosť výšku dokladovať, avšak do daňových výdavkov si môžu uznať sumu vo výške 55% z hodnoty stravného pre pracovnú cestu v trvaní 5 až 12 hodín za každý odpracovaný deň.

Zdá sa vám to komplikované? Nie je nič jednoduchšie, ako nechať celú mzdovú agendu na našu účtovnú firmu v Prešove.

Ste konateľom a riešite svoje odmeňovanie?

Konateľ ako jeden z najdôležitejších orgánov spoločnosti má niekoľko možností, ako vyriešiť svoje odmeňovanie. Každá z nich má iné výhody a samozrejme aj iné účtovné povinnosti.

Základné možnosti odmeňovania konateľa:
▪ Konateľ koná bezodplatne
▪ Konateľ poberá pravidelnú odmenu
▪ Konateľ poberá pravidelnú odmenumenu
▪ Konateľ je zároveň zamestnanec (môže byť v kombinácii s predošlými dvoma)
▪ Kontateľovi sa vypláca podiel na zisku

Pri danej zvolenej forme odmeňovania je dôležitá rozdielna odvodová povinnosť (napríklad pri nepravidelnej forme sa neplatí poistenie v nezamestnanosti, celkové sociálne poistenie je tak nižšie). Aj konateľ poberá pravidelnú alebo nepravidelnú odmenu a zároveň je aj zamestnancom spoločnosti, je taktiež potrebné posudzovať sociálne poistenie pri každom právnom vzťahu samostatne.

Konateľ koná bezodplatne

V prípade malých spoločností, špeciálne pri jednoosobových obchodných spoločnostiach, kde konateľ je aj jediným spoločníkom) často vykonáva svoju funkciu konateľ bez nároku na odmenu, zároveň nie je ani zamestnancom spoločnosti a nemá žiadny iný pravidelný či nepravidelný príjem z tejto spoločnosti. V tomto prípade mu nevzniká odvodová povinnosť voči sociálnej poisťovni, ale voči zdravotnej áno. Tiež iba v prípade, ak nie je zamestnaný inde alebo nie je zároveň aj SZČO (prípadne je zdravotne poistený štátom). Ak si nie ste istý, či je to pre vás vhodná forma alebo ako sa účtuje, staňte sa našim klientom, sme známa a spoľahlivá účtovná firma v Prešove, a my sa postaráme o celú agendu a poradíme vám.

Pravidelný a nepravidelná odmena za výkon funkcie konateľa

Najčastejší prípad odmeňovania, s ktorým sa stretávame, je že konateľ poberá  odmenu za výkon funkcie, a to pravidelnú (mesačnú) alebo nepravidelnú (napr. štvrťročná, polročná, ročná, odmena za dosiahnutie cieľov alebo splnenie výkonnostných ukazovateľov spoločnosti). Je dôležité vedieť, že odvodové povinnosti voči sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovní sa líšia v oboch prípadoch a sú rozdielne aj pre prípad, že konateľ je zároveň zamestnancom spoločnosti. Bežne účtujeme rôzne kombinácie a prípady odmeňovania konateľa a tak vám vieme nie len poradiť najvýhodnejšiu formu, ale spracovať celú mzdovú agendu a zabezpečiť aj komunikáciu s príslušnými inštitúciami.

Podiel na zisku vyplatený konateľovi

O vyplácaní podielov na zisku rozhoduje valné zhromaždenie. Je možné ich vyplatiť konateľovi, ktorý má podiel na základom imaní spoločnosti (vtedy, keď je aj spoločníkom) alebo konateľovi, ktorý tento podiel nemá, ale valné zhromaždenie to schváli.

Ak sú dividendy vyplatené konateľovi, ktorý je zároveň aj spoločníkom, má nárok na vyplatenie podielu na zisku v pomere, ktorý zodpovedá jeho splatenému vkladu. Tento príjem podlieha daňovo-odvodovému zaťaženiu, ktorý sa líši podľa toho, či ide zisk do roku 2016 alebo od roku 2017. V opačnom prípade  (konateľ nie je zároveň spoločníkom) sa jedná o príjem zo závislej činnosti s príslušnou povinnosťou zaplatiť sociálne a zdravotné odvody. Zdá sa vám to komplikované? Nie je nič jednoduchšie, ako nechať celú účtovnú agendu na našu účtovnú firmu v Prešove.

Zamestnávanie cudzincov v nedostatkových profesiách.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny pravidelne zverejňuje a aktualizuje zoznam zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily za kalendárny štvrťrok. Ide o pracovné miesta, o ktoré nie je dlhodobo záujem z radov domácich občanov a štát by chcel aktívne prispieť k ich obsadeniu. Ide najmä o pozície v oblasti zdravotníctva, IT či kamiónovej dopravy.

Zrýchlené administratívne konanie

Od začiatku roka je pre tieto profesie zamestnávanie cudzincov jednoduchšie. Zamestnávatelia môžu využiť zrýchlené administratívne konanie pri zamestnávaní štátnych príslušníkov tretích krajín. Ešte minulý rok bolo podmienkou tohto konania, že je miesto výkonu situované v okrese s  nižšou ako 5% mierou nezamestnanosti. Od nového roka túto podmienku úrad práce zrušil, nakoľko tieto pozície je problematické obsadiť prakticky vo všetkých okresoch. Podmienou ostáva, že týmto postupom zamestnávateľ obsadí cudzincami najviac 30% týchto pozícií.

Pri obnovení pobytu sa nerobí test trhu práce

Ak si cudzinec bude potrebovať obnoviť pobyt za účelom vykonávania tej istej práce, nemusí sa už vykonávať test trhu práce. Ako zamestnávateľ teda nemusíte 20 dní vopred nahlasovať pracovné miesto 20 dní vopred a počas rozhodovania o žiadosti nemusí prerušiť svoju prácu.

Pre našich klientov je výhoda v plynulosti zamestnávania cudzincov a pre nás je benefitom zjednodušenie agendy s tým suvisiacej. Aby sa klient mohol venovať priamo svojmu podnikaniu a manažmentu ľudských zdrojov, my kompletne preberieme mzdovú agendu a administratívu.

 

Zdaňovanie dividend za minulý rok

Našim klientom v rámci starostlivosti o účtovníctvo v Prešove každoročne spracovávame účtovnú aj administratívnu agendu spojenú s rozdelním zisku.
O použití zisku spoločnosti musí rozhodnúť valné zhromaždenie (v s.r.o. ho zvoláva konateľ a v a.s. predstavenstvo). Pri rozdeľovaní tohto zisku musí rešpektovať zákonnú povinnosť plniť prídely do príslušných fondov (napríklad rezervného). Túto povinnosť spoločnostiam predpisuje zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
Príjem dividend spoločníkom ďalej podlieha zrážkovej dani a platiteľom tejto zrážkovej dane je spoločnosť, o čom musí podať aj príslušné tlačivo. Ak to robí prvý raz, musí dokonca podať žiadosť o registráciu. To je len časť povinností, ktoré navyše ešte majú svoje detailné pravidlá. O všetko sa však našim klientom postaráme podľa aktuálne platnej legislatívy, aby sa mohli naplno venovať svojim cieľom. Spoľahnite sa na nás, naša účtovná spoločnosť v Prešove bežne rieši klientom aj túto agendu