NOVELA ZÁKONA O DPH

Obchodujete s partnermi v členských štátoch EÚ? Nové pravidlá vám môžu priniesť užitočné zjednodušenia. Harmonizujú sa aj pravidlá pri reťazových transakciách, ale čo to znamená práve pre vás? Prečo už CMR nestačí pre uplatnenie oslobodenia od dane pri dodaní tovaru do iného členského štátu? To všetko my dnes už vieme.

Úprava režimu CALL – OFF STOCK

Režim Call-off stock je od 1.1.2020 povinný pre všetky členské štáty EU. Ak bude dodržaných všetkých 5 pravidiel call-off stock, vynechajú sa mnohé administratívne povinnosti súvisiace s premiestnením tovaru do iného členského štátu, napríklad povinnosť registrácie v štáte určenia.

V čase premiestnenia tovaru, ako aj v čase dodania tovaru nastávajú rôzne záznamové povinnosti. Pre splnenie podmienky nezdanenia premiestnenia tovaru do IČŠ je zákonom stanovená striktná lehota, počas ktorej sa musí uskutočniť prevod práva nakladať s prepraveným tovarom na osobu, ktorá bola zmluvne dohodnutá pre uplatnenie call-off stock, prípadne nahradenú osobu.

Ako splniť podmienky a naplno využiť nové možnosti v podnikaní? Na čo nezabudnúť v zmluvách? Vieme ako na to, stačí nám zveriť účtovníctvo a využiť naše pravidelné vzdelávanie a vždy aktuálne informácie o legislatívnych zmenách.

Reťazové obchody v roku 2020

Reťazovými transakciami sú obchody, pri ktorých je ten istý tovar predmetom viacerých, po sebe idúcich dodaní, pričom odoslanie tovaru sa uskutočňuje z jedného členského štátu do iného členského štátu, od prvého článku (dodávateľa) reťazca až po ten posledný – konečného odberateľa. Zmeny v novele zákona o DPH sa týkajú najmä priradenia prepravy pri reťazových obchodoch.

Už dnes vám vieme poradiť, ako si správne priradiť dopravu, určiť ktorá je “pohyblivá” a ktorá nepohyblivá dodávka. Pokojne využite naše znalosti ako naši klienti.

Preukazovanie oslobodenia od DPH alebo prečo CMR už nestačí?

Aby si platiteľ mohol uplatniť oslobodenie od dane z pridanej hodnoty (§43 ods. 5 ZDPH), je povinný sa preukázať niekoľkými dokladmi:

 • kópiou faktúry
 • iným dokladom (zmluvou, dodacím listom a pod.)
 • dokladom preukazujúcim prepravu (napríklad CMR, CIM, lodný konosament a iné)

Dôkazy preukazujúce dodanie tovaru do IČŠ s oslobodením sa líšia v závislosti od toho, kto prepravu zabezpečuje. Prepravu môže zabezpečovať poštový podnik, dodávateľ alebo odberateľ inou formou ako poštovým podnikom, prípadne dodávateľ alebo odberateľ „vlastnou dopravou“. Každá z týchto možnosti má presne predpísané doklady na jej preukázanie.

Od 1.1. 2020 pribudli do zákona o DPH ďalšie povinnosti, ktorých nedodržanie je dôvodom na neuznanie oslobodenia od dane z pridanej hodnoty pri dodaniach do IČŠ, ako aj pri trojstrannom obchode.

Aké kombinácie dokumentov sú prípustné a čo musia obsahovať, aby správca dane oslobodenie uznal už ovládame a navyše vám ich pomôžeme správne pripraviť a odovzdať tak, aby ste sa vyhli pokute, či oveľa nákladnejšiemu, dodatočnému dodaneniu.

Zveriť účtovné náležitosti v týchto oblastiach vám prinesie nesporné výhody od zbavenia sa náročnej administratívy, až po následky z nesprávne pripravených a odovzdaných dokumentov pre uplatnenie oslobodenia od dane. Spätné dodanenie na celý objem prepravovaného tovaru môže dramaticky zmeniť váš hospodársky výsledok z tejto transakcie a byť časovanou bombou pre vaše podnikanie. Spoľahnite sa na nás.

Meno a Priezvisko

E-mail
Telefón

Správa

Kedy sa vám oplatí externý účtovník?

Ste vo fáze, kedy riešite dilemu, či si na svoje účtovníctvo najmete externého účtovníka alebo dokonca vlastnú pracovnú silu? Cítite, že na účtovníctvo už nestačíte časovo vy ani nikto z vašich doterajších zamestnancov? Je vaše účtovníctvo zo dňa na deň náročnejšie kvôli rastu vášho podnikania?

Pozrime sa na niekoľko úvah a tipov, ktoré úspešnému podnikateľovi pomôžu pri rozhodovaní. Trendom je jednoznačne pokles vlastných účtovníkov a nárast outsourcingu, teda využívania služieb externých účtovných firiem. Kedy sa to však oplatí práve vám?

Náklady vs. flexibilita

V prípade častého riešenia veľkého množstva mzdových záležitostí, pri ktorých treba rýchlo reagovať, je dobré mať vždy účtovníka „na dosah“. Ide však o komfort, ktorý je niekoľkonásobne drahší ako mať účtovníctvo a mzdy vedené externe. Účtovné firmy v dnešnej dobe dokážu reagovať na situácie tiež pomerne rýchlo, no samozrejme nie z hodiny na hodinu.

Software, školenia, skúsenosti

Ak ste sa rozhodli pre vlastného účtovníka, musíte mu zakúpiť licenciu na účtovný software a zabezpečiť jeho pravidelné vzdelávanie. Aby bol na dostatočnej odbornej úrovni, musí sa neustále oboznamovať s aktuálnymi zmenami legislatívy na školeniach. Možnou nevýhodou vlastného účtovníka je fakt, že neprichádza do kontaktu s inými účtovnými prípadmi alebo firmami, čím prichádza o cenné skúsenosti.

Koľko máte zamestnancov a koľkých zaujíma výplata toho druhého?

V prípade, že máte viac zamestnancov, isto uvítate jednu z výhod externého účtovníka, minimálne pre oblasť spracovania miezd. Výhodou takého outsourcingu je totiž aj to, že ním dokážete zamedziť úniku informácií o výške mzdy medzi jednotlivými zamestnancami. Navyše, personálna oblasť je veľkou administratívnou záťažou a mzdové účtovníctvo si vyžaduje špeciálnu odbornosť.

Výhody externej účtovnej firmy vo vašich službách

Zhrňme si základné výhody spolupráce s externou účtovnou spoločnosťou v porovnaní so zamestnávaním interného účtovníka:

 • náklady na účtovný software a školenia neplatíte
 • neplatíte pravidelnú mesačnú mzdu, ale sumu podľa počtu dokladov a úkonov
 • externý účtovník má nadhľad a odstup, jeho rady sú realistickejšie a objektívnejšie
 • účtovná firma je väčšinou poistená proti riziku nesprávneho vedenia účtovníctva
 • externý účtovník sa orientuje v mzdovej agende jednoduchšie a odbornejšie
 • vaše účtovníctvo nie je závisle na jednom človeku a jeho chorobe či dovolenke

Na záver len dodávame, že ak chcete spraviť skutočné dobré rozhodnutie, určite vezmite v úvahu skúsenosť a referencie externej spoločnosti, aby dokázala naplniť vaše očakávania a stať sa dlhodobým partnerom vášho podnikania.

Meno a Priezvisko

E-mail
Telefón

Správa

Ako sa vyhnúť chýbam pri fakturácii s DPH

Aby ste sa mohli minimalizovať riziko nákladných pokút, musíte poznať nie len povinné náležitosti faktúry, ale aj najčastejšie chyby fakturácie s DPH, ktorým je potrebné sa vyhnúť, no najmä to, ako vzniknuté chyby opraviť, keď už sa udejú v procese uplatňovania odpočtu dane z pridanej hodnoty.

Kto je povinný vystaviť faktúru?

Faktúra síce nemá presne predpísanú formu, ale samozrejme sa musí riadiť podľa platných zákonov a obsahovať všetko, čo predpisujú. Hovoríme o zákonoch č. 431/2002 (z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov), 222/2004 (z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov) a 513/1991 (obchodný zákonník v znení neskorších predpisov).

Vedeli ste, že pojem faktúra pozná len zákon o DPH? V obchodnom zákonníku je uvedený pojem “obchodný dokument” a zákon o účtovníctve používa označenie “účtovný doklad”. Touto faktúrou je, podľa zákona o DPH každý doklad alebo aj oznámenie, ktoré mení pôvodnú faktúru a je vyhotovené so všetkými náležitosťami v listinnej alebo elektronickej forme.

Už len pripomíname, pretože to nie je predmetom tohto článku, že existujú prípady, kedy podľa zákona vystavuje faktúru aj neplatiteľ DPH (napríklad pri dodaní nového dopravného prostriedku, či poskytnutí služby zahraničnej zdaniteľnej osobe s miestom dodania v inom členskom štáte – o tom budeme písať detailnejšie na inom mieste)

Do kedy musíte vystaviť faktúru?

Lehota na vyhotovenie faktúry je 15 dní od:

 • dátumu dodania tovaru /služby
 • dňa prijatia platby pred dodaním tovaru alebo služby alebo do konca kalendárneho miesiaca
 • konca kal. mesiaca v ktorom bol dodaný tovar oslobodený od DPH
 • dodania služby alebo prijatia platby pred dodaním tejto služby s miestom dodania v IČŠ

Ako nespraviť chybu pri vystavovaní faktúry?

Za správne a včasne vystavenú faktúru zodpovedá dodávateľ tovaru alebo služby a to aj ak faktúra bola vyhotovená inou treťou osobou prípadne odberateľom. Správne vyhotovená faktúra spĺňa všetky obsahové náležitosti podľa § 74 zákona o DPH a je vystavená v lehote podľa § 73 zákona o DPH. Nedodržaním zákonom stanovených pravidiel dochádza k porušeniu povinnosti nepeňažnej povahy, za čo môže správca dane uložiť pokutu vo výške od 60,- € až do 3000,- € aj opakovane ak nedošlo k náprave.

Nechýbajú vám na faktúre povinné slovné informácie?

Okrem základných náležitostí faktúry nesmú chýbať ani povinné slovné informácie Ide o slovné spojenia „vyhotovenie faktúry odberateľom“, „prenesenie daňovej povinnosti“, či „úprava zdaňovania prirážky – použitý tovar, cestovné kancelárie umelecké diela, zberateľské predmety a starožitnosti, „trojstranný obchod“, „dodanie tovaru do IČŠ“, „dodanie služby do IČŠ“ a pod. Ktoré za akých okolností použiť? Mal by to váš účtovník vedieť alebo absolvovať kvalitné školenie, aby vaša faktúra spĺňala všetky náležitosti dané zákonom.

Čo ak som vystavil faktúru nesprávne?

Nesprávne vystavená faktúra je podľa najvyššieho súdu SR dôvodom neuznania odpočtu DPH. A práve daňovník je zaťažený dôkazným bremenom. Z predošlých riadkov je zrejmé, že mnoho podnikateľských subjektov sa dostane do situácie, keď vystavia faktúru nesprávne a je potrebné ju neskôr (čas je tu tak isto veľmi dôležitý) opraviť. Je niekoľko spôsobov, ako to spraviť. Profesionálny účtovník so skúsenosťami najmä presne rozlišuje, ktorý spôsob je vhodný v konkrétnom prípade.

Môžete stornovať pôvodnú faktúru a vystaviť novú faktúru, alebo poslať oznámenie o zmene nesprávnych údajov/doplnení chýbajúcich údajov. Ako sa to prejaví v daňovom priznaní k DPH a kontrolnom výkaze? Vznikne povinnosť podať dodatočné daňové priznanie k DPH a dodatočný kontrolný výkaz? Každý z týchto spôsobov má však presné pravidlá, kedy je možné ho použiť a akým spôsobom to urobiť. Poznáte tieto pravidlá vy alebo váš účtovník? Ste pripravení včas a správne reagovať?

Nie je to zložité?

Vystavovanie faktúr podľa zákona o DPH nie je zložité presne do momentu, kým sa vaša osobná účtovná situácia nedá jednoznačne zaradiť pod konkrétne znenie paragrafov zákona, či štandardné prípady, alebo kým nedôjde ku chybe pri odpočte DPH a nie je potrebné riešiť vzniknuté následky, ktorými môžu byť aj nemalé pokuty.

Dá sa tomu predísť jednoducho, zverte túto agendu nám, máme skúsenosti s účtovaním množstva subjektov, ktoré využijeme vo váš prospech, pravidelne sa kvalitne vzdelávame a vieme reagovať aj na nové, nepredvídané situácie. A hlavne, ušetríme vám čas a starosti. Zbavte sa rizika, napíšte nám.

Meno a Priezvisko

E-mail
Telefón

Správa

Zápis konečného užívateľa výhod do 31.12.2019

Blíži sa termín zápisu konečného užívateľa výhod. Tento zápis je do 31.12.2019 povinná vykonať každá  firma zapísaná do Obchodného registra, ktorá vznikla pred 1.11.2018.

Ak ste si tento úkon ešte nedali urobiť u svojho právnika, môžeme Vám tento úkon urobiť my na základe splnomocnenia, ktoré je potrebné overiť u notára.

Stačí nás kontaktovať e-mailom alebo prostredníctvom dopytového formulára na tejto stránka, splnomocnenie vám zašleme a po jeho vyplnení a overení podpisu notárom následne zápis konečných výhod zariadime za vás.

 

Meno a Priezvisko

E-mail
Telefón

Správa

Povinnosť zapísať konečného užívateľa výhod:

a) Firmy zapisované do obchodného regsitra po 1.11.2018

Pre firmy, ktoré budú zapísané do obchodného registra po 1.11.2018 nevzniká v súvislosti so zápisom konečného užívateľa veľa nových povinností. Jediný rozdiel je v tom, že formuláre – návrhy na prvozápis firmy do obchodného registra boli doplnené o údaje o konečnom užívateľovi výhod. Údaje o konečnom užívateľovi sa u nových firiem teda zapisujú do OR už pri zakladaní novej s.r.o. alebo založení a.s., či inej právnej formy.

b) Firmy zapísané do obchodného registra pred 1.11.2018

Pre staršie spoločnost, ktoré boli zapísané do obchodného registra pred 1.11.2018, vznikla v súvislosti s touto novelou nová povinnosť. Konkrétne bol vytvorený nový osobitný (návrhový) formulár – návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o konečnom užívateľovi výhod.

Určenie konečného užívateľa výhod sa riadi pravidlami, ktoré sú veľmi jednoduché pri jednoosobových fimrách, či menších firmách s prehľadnou vlastníckou štruktúrou. Sme vyškolení určiť konečného užívateľa výhod aj vo veľmi komplikovanej firemno/osobnej štruktúry vlastníkov, pokojne nám napíšte

Meno a Priezvisko

E-mail
Telefón

Správa

Nadchádzajúce zmeny a “mikrodaňovník”

V blízkej dobe sa chystá v jednom rozsiahlom balíku množstvo legislatívnych zmien týkajúcich sa účtovníctva fyzických aj právnických osôb. Ste na ne pripravení?

Takmer všetky oblasti účtovníctva

Zmeny zasiahnu takmer do všetkých oblastí účtovníctva (odpisovanie majetku, výdavky uznané až po zaplatení, zaokrúhľovanie súm, preddavky na daň FO i PO, odpisovanie pohľadávok, majetok poskytnutý formou výpožičky, odpočet daňovej straty, zrážková daň, zamestnanecké benefity, nezdaniteľné časti, zdaňovanie záväzkov po lehote splatnosti, zavádza sa nový pojem “mikrodaňovník“…).

Na zmeny sa pripravujeme

Na všetky tieto zmeny sa intenzívne pripravujeme, naši klienti ich sledovať nemusia. Naopak, pri vybraných témach sa môžu s nami poradiť, aby ich mohli naplno využiť v manažovaní svojho podnikania.

Postaráme sa o vás

Ako vo výpise zmien nižšie vidíte, že s touto novelou prichádzajú zmeny naprieč celým účtovným spektrom. Sme k dátumu zmeny pripravení sa postarať v plnej miere o svojich klientov v novom, zmenenom, legislatívnom prostredí. Ak potrebujete pomoc v oblasti účtovných služieb alebo podporu pri týchto zmenách, pokojne nám napíšte, dokážeme sa postarať aj o vás.

Meno a Priezvisko

E-mail
Telefón

Správa

Zmeny v DPH od 01.01.2020

 • Zmena v definícii obratu podľa § 4 ods. 4 ZDPH.
 • Zavedenie režimu call-off stock a s tým spojené povinnosti uvádzania skutočností v daňovom priznaní k DPH a súhrnnom výkaze.
 • Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu v režime call-off stock.
 • Priradenie prepravy v reťazci dodaní „prostrednou“ osobou (dodávateľom).
 • Zavedenie fikcie odpisovania tovaru s obstarávacou cenou nižšou ako 1 700 € vrátane a dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok na účely určenia základu dane pri bezodplatnom dodaní tovaru.
 • Úprava vymedzenia sumy, z ktorej sa odvádza DPH pri zrušení registrácie pre daň.
 • Úprava ubytovacích služieb na účely režimu DPH a zavedenie maximálnej doby trvania ubytovacích služieb.
 • Úprava podmienok uplatnenia oslobodenia pri dodaní tovaru do iného členského štátu (§ 43 ZDPH).
 • Zavedenie oslobodenia od dane pri dodaní tovaru a služieb súvisiacich s týmto tovarom, ktorý je prepustený do colného režimu colné uskladňovanie alebo je v osobitnom sklade.
 • Zavedenie oslobodenie od dane v colnom sklade, v osobitnom sklade a v daňovom sklade.
 • Oprava odpočítanej dane zo služieb vykonaných na investičnom majetku, ktoré viedli k trvalému zvýšeniu hodnoty tohto investičného majetku.
 • Úprava / doplnenie týkajúce sa úpravy odpočítanej dane pri hnuteľnom investičnom majetku.
 • Zavedenie pravidiel opravy základu dane a výšky dane pri službách cestovného ruchu do ZDPH vyplývajúcich z rozsudku ESD.
 • Vedenie záznamov a rozšírenie obsahovej náplne záznamov na účely ZDPH.
 • Prechodné ustanovenia účinné od 01.01.2020.
 • Praktické príklady týkajúce sa vyššie popísaných zmien.

Všeobecné zmeny a zmeny týkajúce sa fyzických osôb (FO) ako aj právnických osôb (PO)

 • Úpravy vo vymedzení základných pojmov (nespolupracujúci štát, mikrodaňovník…).
 • Zavedenie nového pojmu „mikrodaňovník“ a s tým spojené výhody / nevýhody a osobitosti (odpisovanie majetku vrátane majetku poskytnutého na prenájom, zahrnovanie tvorby opravných položiek do základu dane, odpočet daňovej straty) v praktických príkladoch.
 • Rozšírenie pojmu vklad a úpravy v zdaňovaní v súvislosti s povinným príplatkom do rezervného fondu, nedeliteľného fondu družstva a emisného ážia) pri znížení základného imania alebo výplate podielu na zisku.
 • Významná zmena týkajúca sa pravidiel zaokrúhľovania naprieč celým zákonom.
 • Rozšírenie vymedzenia príjmov plynúcich zo zdrojov na území SR.
 • Zmena týkajúca ukončenia obstarávania dlhodobého finančného majetku a jeho zahrnutia do základu dane.
 • Zavedenie obsahovej náplne oznámenia podávanom FR SR pri vykonanej úprave základu dane podľa § 17 ods. 6 ZDP.
 • Zmeny týkajúce sa tvorby rezerv na lesnú pestovnú činnosť.
 • Zmeny týkajúce sa majetku poskytnutého inému daňovníkovi na využívanie formou výpožičky.
 • Zásadné zmeny týkajúce sa peňažných a nepeňažných plnení medzi držiteľom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.
 • Rozšírenie okruhu subjektov, ktorým je možné bezodplatne darovať potraviny z dôvodu uplynutia doby použiteľnosti alebo trvanlivosti a daňová uznateľnosť likvidácie takéhoto tovaru.
 • Výmena akcií daňovníka zrušeného bez likvidácie za akcie právneho nástupcu a daňové dôsledky.
 • Zavedenie novej odpisovej skupiny 0, doba odpisovania, výhody / nevýhody a na čo si treba dať pozor.
 • Zmeny týkajúce sa uplatňovania (odpočtu) daňovej straty.
 • Úprava pravidiel odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj.
 • Zmeny týkajúce sa zamestnancov a zamestnávateľov (§ 35 – § 40 ZDP).
 • Zmeny týkajúce sa zrážkovej dane (§ 43 ZDP).
 • Zmeny týkajúce sa zamedzenia dvojitého zdanenia (§ 45 ZDP).
 • Nové pravidlá týkajúce sa registračnej a oznamovacej povinnosti (§ 49a ZDP).
 • Aplikácia prechodných a záverečných ustanovení týkajúcich sa prijatých legislatívnych zmien.

Schválené zmeny týkajúce sa FO.

 • Rozšírenie okruhu nezdaňovaných zamestnaneckých benefitov (vzdelávanie zamestnanca, lekárska preventívna prehliadka, nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi zamestnávateľom do 500 EUR) a zmena v brutovaní nepeňažných benefitov poskytnutých zamestnancom od zamestnávateľa.
 • Úprava vymedzenie nepeňažného plnenia poskytnutého zamestnancovi zamestnávateľom za účelom zabezpečenia dopravy a ubytovania a zvýšenie limitov, ktoré sa budú považovať za príjem oslobodený od dane z pohľadu zamestnanca.
 • Úprava oslobodenia príjmov z predaja cenných papierov prijatých na regulovaný trh / obdobný zahraničný regulovaný trh.
 • Zmena v oslobodení od dane pri príjmoch prijatých ako náhrady škôd, náhrady nemajetkovej ujmy, plnení poskytovaných na odstránenie alebo zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti alebo plnenia z poistenia majetku a plnenia z poistenia zodpovednosti za škodu.
 • Zrušenie nezdaniteľnej časti týkajúcej sa dobrovoľných príspevkov do II. piliera dôchodkového sporenia a s tým spojené povinnosti.
 • Úprava týkajúca sa nezdaniteľnej časti na kúpeľnú starostlivosť.
 • Úprava základu daňovníka s príjmami podľa § 6 ZDP pri vklade pohľadávky do obchodnej spoločnosti alebo družstva.
 • Zmena okruhu príjmov, z ktorých platí FO preddavky na daň, zmena výšky poslednej známej daňovej povinnosti, z ktorej je FO povinná platiť preddavky na daň z príjmov a zjednodušenie výpočtu preddavkov na daň z príjmov.

Schválené zmeny týkajúce sa PO (prípadne FO účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva)

 • Zavedenie nových pravidiel pri oslobodení príjmov od dane z príjmov v súvislosti s výplatou plnení medzi daňovníkmi s EÚ a nová úprava týkajúca sa zrážkovej dane.
 • Úprava týkajúca sa oslobodenia od dane z príjmov pri predaji akcií PO.
 • Zmeny týkajúce sa okruhu výdavkov (nákladov) uznaných až po zaplatení (§ 17 ods. 19 ZDP; napr. zmluvné pokuty, úroky z omeškania, poplatky z omeškania a paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky u dlžníka, provízie za sprostredkovanie, náklady na získanie noriem a certifikátov, marketingové a iné štúdie a prieskum trhu…).
 • Úprava zahrňovania pohľadávok do daňových výdavkov pri ich postúpení alebo odpísaní a zmena v posudzovaní nepremlčanosti pohľadávky nie ku dňu tvorby opravnej položky, alebo ku dňu odpisu alebo postúpenia pohľadávky, ale k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia, v ktorom dochádza k tvorbe opravnej položky, postúpeniu pohľadávky alebo odpisu pohľadávky (§ 17 ods. 28, § 17a ods. 7, § 17b ods. 6 a § 17e ods. 14 ZDP).
 • Zmeny týkajúce sa zdaňovania záväzkov po lehote splatnosti (§ 17 ods. 32 ZDP).
 • Úprava zahrnovania precenenia cenných papierov určených na obchodovanie na reálnu hodnotu účtovaného ako náklad alebo výnos prostredníctvom účtov 564 resp. 664, alebo 566 resp. 666 postupov účtovania do základu dane.
 • Obsiahla úprava týkajúca sa hybridných nesúladov zavedené do doplneného § 17i ZDP.
 • Úprava tvorby opravných položiek k pohľadávkam voči dlžníkom v konkurznom konaní a reštrukturalizačnom konaní vrátane pohľadávky z istiny z nesplateného úveru u vybraných daňovníkov a ich zahrňovania do základu dane.
 • Zmena výšky poslednej známej daňovej povinnosti, z ktorej je PO povinná platiť preddavky na daň z príjmov a zmena vo výpočte výšky preddavkov na daň.

Aké budú vaše náklady na eKasu?

Koľko vás vyjde eKasa? Ako si vybrať z ponúkaných možností? V článku na známom portáli rozobrali niektoré veľmi dôležité detaily, ktoré je potrebné vedieť a zvládnuť pri zavádzaní eKasy. S postupom zavedenia eKasy vám dokážeme, v rámci našich doplnkových služieb, ktoré slúžia na podporu podnikania našich klientov pomôcť. S dôverou sa na nás môžete obrátiť a zatiaľ si prečítajte skvelý článok o nákladoch na eKasu.

Meno a Priezvisko

E-mail
Telefón

Správa

 

Aká bude minimálna mzda v roku 2020?

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa momentálne nachádza návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2020. Navrhované zvýšenie sumy minimálnej mzdy je o 5,34 percentuálneho bodu vyššie, ako jej minimálny nárast podľa valorizačného mechanizmu v § 8 ods. 2 zákona. Navrhnutý rýchlejší rast sumy minimálnej mzdy ministerstvo považuje za primeraný.

Sledujeme samozrejme najnovšie informácie z tejto oblasti, aby sme ich premietli ihneď do vedenia účtovníctva. Naši klienti sa teda o zmene včas dozvedia, aby ich mohli zakalkulovať do riadenia financií, ale všetku súvisiacu mzdovú agendu už zabezpečíme my.