Transférové oceňovanie v roku 2023

Novela zákona o dani z príjmov, účinná od tohto roku, síce znižuje mieru byrokracie a spresňuje vybrané pojmy, no prichádza so zásadnou zmenou – sčítavanie podielov blízkych osôb. Ako sa táto zmena dotkne vášho podnikania?

Transférové oceňovanie zaviedol štát preto, aby zamedzil daňovým optimalizáciám medzi závislými osobami. Preto sa u podnikateľov spája s obavami a otázkami. Aké sú v tomto roku podmienky tranfsérového oceňovania? Kto sa považuje za závislú osobu v transferovom oceňovaní od roku 2023?
Našich klientov však tieto otázky trápiť nemusia. Proaktívne hľadáme zákonné účtovné riešenia ich podnikateľských potrieb a problémov a legislatívu máme vždy všas zvládnutú aj vďaka pravidelným kvalitným školeniam.

Rozšírenie povinnosti používať EMCS

Od 13.2.2023 sa rozšírila povinnosť používať systém EMCS (Excise Movement and Control System, celoeurópsky elektronický systém na monitorovanie pohybu tovarov podliehajúcich spotrebným daniam medzi členskými krajinami EÚ v režime pozastavenia dane) aj na prepravu tovarov podliehajúcich spotrebným daniam v daňovom voľnom obehu (zdanené spotrebnou daňou).

Pre našich klientov, v rámci poskytovanie účtovných služieb v Prešove i Košiciach, vyriešime všetko potrebné, zabezpečíme kompletnú administratívu aj potrebnú komunikáciu s úradmi.

NOVELA ZÁKONA O DPH

Obchodujete s partnermi v členských štátoch EÚ? Nové pravidlá vám môžu priniesť užitočné zjednodušenia. Harmonizujú sa aj pravidlá pri reťazových transakciách, ale čo to znamená práve pre vás? Prečo už CMR nestačí pre uplatnenie oslobodenia od dane pri dodaní tovaru do iného členského štátu? To všetko my dnes už vieme.

Úprava režimu CALL – OFF STOCK

Režim Call-off stock je od 1.1.2020 povinný pre všetky členské štáty EU. Ak bude dodržaných všetkých 5 pravidiel call-off stock, vynechajú sa mnohé administratívne povinnosti súvisiace s premiestnením tovaru do iného členského štátu, napríklad povinnosť registrácie v štáte určenia.

V čase premiestnenia tovaru, ako aj v čase dodania tovaru nastávajú rôzne záznamové povinnosti. Pre splnenie podmienky nezdanenia premiestnenia tovaru do IČŠ je zákonom stanovená striktná lehota, počas ktorej sa musí uskutočniť prevod práva nakladať s prepraveným tovarom na osobu, ktorá bola zmluvne dohodnutá pre uplatnenie call-off stock, prípadne nahradenú osobu.

Ako splniť podmienky a naplno využiť nové možnosti v podnikaní? Na čo nezabudnúť v zmluvách? Vieme ako na to, stačí nám zveriť účtovníctvo a využiť naše pravidelné vzdelávanie a vždy aktuálne informácie o legislatívnych zmenách.

Reťazové obchody v roku 2020

Reťazovými transakciami sú obchody, pri ktorých je ten istý tovar predmetom viacerých, po sebe idúcich dodaní, pričom odoslanie tovaru sa uskutočňuje z jedného členského štátu do iného členského štátu, od prvého článku (dodávateľa) reťazca až po ten posledný – konečného odberateľa. Zmeny v novele zákona o DPH sa týkajú najmä priradenia prepravy pri reťazových obchodoch.

Už dnes vám vieme poradiť, ako si správne priradiť dopravu, určiť ktorá je “pohyblivá” a ktorá nepohyblivá dodávka. Pokojne využite naše znalosti ako naši klienti.

Preukazovanie oslobodenia od DPH alebo prečo CMR už nestačí?

Aby si platiteľ mohol uplatniť oslobodenie od dane z pridanej hodnoty (§43 ods. 5 ZDPH), je povinný sa preukázať niekoľkými dokladmi:

 • kópiou faktúry
 • iným dokladom (zmluvou, dodacím listom a pod.)
 • dokladom preukazujúcim prepravu (napríklad CMR, CIM, lodný konosament a iné)

Dôkazy preukazujúce dodanie tovaru do IČŠ s oslobodením sa líšia v závislosti od toho, kto prepravu zabezpečuje. Prepravu môže zabezpečovať poštový podnik, dodávateľ alebo odberateľ inou formou ako poštovým podnikom, prípadne dodávateľ alebo odberateľ „vlastnou dopravou“. Každá z týchto možnosti má presne predpísané doklady na jej preukázanie.

Od 1.1. 2020 pribudli do zákona o DPH ďalšie povinnosti, ktorých nedodržanie je dôvodom na neuznanie oslobodenia od dane z pridanej hodnoty pri dodaniach do IČŠ, ako aj pri trojstrannom obchode.

Aké kombinácie dokumentov sú prípustné a čo musia obsahovať, aby správca dane oslobodenie uznal už ovládame a navyše vám ich pomôžeme správne pripraviť a odovzdať tak, aby ste sa vyhli pokute, či oveľa nákladnejšiemu, dodatočnému dodaneniu.

Zveriť účtovné náležitosti v týchto oblastiach vám prinesie nesporné výhody od zbavenia sa náročnej administratívy, až po následky z nesprávne pripravených a odovzdaných dokumentov pre uplatnenie oslobodenia od dane. Spätné dodanenie na celý objem prepravovaného tovaru môže dramaticky zmeniť váš hospodársky výsledok z tejto transakcie a byť časovanou bombou pre vaše podnikanie. Spoľahnite sa na nás.

Meno a Priezvisko

E-mail
Telefón

Správa

Kedy sa vám oplatí externý účtovník?

Ste vo fáze, kedy riešite dilemu, či si na svoje účtovníctvo najmete externého účtovníka alebo dokonca vlastnú pracovnú silu? Cítite, že na účtovníctvo už nestačíte časovo vy ani nikto z vašich doterajších zamestnancov? Je vaše účtovníctvo zo dňa na deň náročnejšie kvôli rastu vášho podnikania?

Pozrime sa na niekoľko úvah a tipov, ktoré úspešnému podnikateľovi pomôžu pri rozhodovaní. Trendom je jednoznačne pokles vlastných účtovníkov a nárast outsourcingu, teda využívania služieb externých účtovných firiem. Kedy sa to však oplatí práve vám?

Náklady vs. flexibilita

V prípade častého riešenia veľkého množstva mzdových záležitostí, pri ktorých treba rýchlo reagovať, je dobré mať vždy účtovníka „na dosah“. Ide však o komfort, ktorý je niekoľkonásobne drahší ako mať účtovníctvo a mzdy vedené externe. Účtovné firmy v dnešnej dobe dokážu reagovať na situácie tiež pomerne rýchlo, no samozrejme nie z hodiny na hodinu.

Software, školenia, skúsenosti

Ak ste sa rozhodli pre vlastného účtovníka, musíte mu zakúpiť licenciu na účtovný software a zabezpečiť jeho pravidelné vzdelávanie. Aby bol na dostatočnej odbornej úrovni, musí sa neustále oboznamovať s aktuálnymi zmenami legislatívy na školeniach. Možnou nevýhodou vlastného účtovníka je fakt, že neprichádza do kontaktu s inými účtovnými prípadmi alebo firmami, čím prichádza o cenné skúsenosti.

Koľko máte zamestnancov a koľkých zaujíma výplata toho druhého?

V prípade, že máte viac zamestnancov, isto uvítate jednu z výhod externého účtovníka, minimálne pre oblasť spracovania miezd. Výhodou takého outsourcingu je totiž aj to, že ním dokážete zamedziť úniku informácií o výške mzdy medzi jednotlivými zamestnancami. Navyše, personálna oblasť je veľkou administratívnou záťažou a mzdové účtovníctvo si vyžaduje špeciálnu odbornosť.

Výhody externej účtovnej firmy vo vašich službách

Zhrňme si základné výhody spolupráce s externou účtovnou spoločnosťou v porovnaní so zamestnávaním interného účtovníka:

 • náklady na účtovný software a školenia neplatíte
 • neplatíte pravidelnú mesačnú mzdu, ale sumu podľa počtu dokladov a úkonov
 • externý účtovník má nadhľad a odstup, jeho rady sú realistickejšie a objektívnejšie
 • účtovná firma je väčšinou poistená proti riziku nesprávneho vedenia účtovníctva
 • externý účtovník sa orientuje v mzdovej agende jednoduchšie a odbornejšie
 • vaše účtovníctvo nie je závisle na jednom človeku a jeho chorobe či dovolenke

Na záver len dodávame, že ak chcete spraviť skutočné dobré rozhodnutie, určite vezmite v úvahu skúsenosť a referencie externej spoločnosti, aby dokázala naplniť vaše očakávania a stať sa dlhodobým partnerom vášho podnikania.

Meno a Priezvisko

E-mail
Telefón

Správa

Ako sa vyhnúť chýbam pri fakturácii s DPH

Aby ste sa mohli minimalizovať riziko nákladných pokút, musíte poznať nie len povinné náležitosti faktúry, ale aj najčastejšie chyby fakturácie s DPH, ktorým je potrebné sa vyhnúť, no najmä to, ako vzniknuté chyby opraviť, keď už sa udejú v procese uplatňovania odpočtu dane z pridanej hodnoty.

Kto je povinný vystaviť faktúru?

Faktúra síce nemá presne predpísanú formu, ale samozrejme sa musí riadiť podľa platných zákonov a obsahovať všetko, čo predpisujú. Hovoríme o zákonoch č. 431/2002 (z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov), 222/2004 (z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov) a 513/1991 (obchodný zákonník v znení neskorších predpisov).

Vedeli ste, že pojem faktúra pozná len zákon o DPH? V obchodnom zákonníku je uvedený pojem “obchodný dokument” a zákon o účtovníctve používa označenie “účtovný doklad”. Touto faktúrou je, podľa zákona o DPH každý doklad alebo aj oznámenie, ktoré mení pôvodnú faktúru a je vyhotovené so všetkými náležitosťami v listinnej alebo elektronickej forme.

Už len pripomíname, pretože to nie je predmetom tohto článku, že existujú prípady, kedy podľa zákona vystavuje faktúru aj neplatiteľ DPH (napríklad pri dodaní nového dopravného prostriedku, či poskytnutí služby zahraničnej zdaniteľnej osobe s miestom dodania v inom členskom štáte – o tom budeme písať detailnejšie na inom mieste)

Do kedy musíte vystaviť faktúru?

Lehota na vyhotovenie faktúry je 15 dní od:

 • dátumu dodania tovaru /služby
 • dňa prijatia platby pred dodaním tovaru alebo služby alebo do konca kalendárneho miesiaca
 • konca kal. mesiaca v ktorom bol dodaný tovar oslobodený od DPH
 • dodania služby alebo prijatia platby pred dodaním tejto služby s miestom dodania v IČŠ

Ako nespraviť chybu pri vystavovaní faktúry?

Za správne a včasne vystavenú faktúru zodpovedá dodávateľ tovaru alebo služby a to aj ak faktúra bola vyhotovená inou treťou osobou prípadne odberateľom. Správne vyhotovená faktúra spĺňa všetky obsahové náležitosti podľa § 74 zákona o DPH a je vystavená v lehote podľa § 73 zákona o DPH. Nedodržaním zákonom stanovených pravidiel dochádza k porušeniu povinnosti nepeňažnej povahy, za čo môže správca dane uložiť pokutu vo výške od 60,- € až do 3000,- € aj opakovane ak nedošlo k náprave.

Nechýbajú vám na faktúre povinné slovné informácie?

Okrem základných náležitostí faktúry nesmú chýbať ani povinné slovné informácie Ide o slovné spojenia „vyhotovenie faktúry odberateľom“, „prenesenie daňovej povinnosti“, či „úprava zdaňovania prirážky – použitý tovar, cestovné kancelárie umelecké diela, zberateľské predmety a starožitnosti, „trojstranný obchod“, „dodanie tovaru do IČŠ“, „dodanie služby do IČŠ“ a pod. Ktoré za akých okolností použiť? Mal by to váš účtovník vedieť alebo absolvovať kvalitné školenie, aby vaša faktúra spĺňala všetky náležitosti dané zákonom.

Čo ak som vystavil faktúru nesprávne?

Nesprávne vystavená faktúra je podľa najvyššieho súdu SR dôvodom neuznania odpočtu DPH. A práve daňovník je zaťažený dôkazným bremenom. Z predošlých riadkov je zrejmé, že mnoho podnikateľských subjektov sa dostane do situácie, keď vystavia faktúru nesprávne a je potrebné ju neskôr (čas je tu tak isto veľmi dôležitý) opraviť. Je niekoľko spôsobov, ako to spraviť. Profesionálny účtovník so skúsenosťami najmä presne rozlišuje, ktorý spôsob je vhodný v konkrétnom prípade.

Môžete stornovať pôvodnú faktúru a vystaviť novú faktúru, alebo poslať oznámenie o zmene nesprávnych údajov/doplnení chýbajúcich údajov. Ako sa to prejaví v daňovom priznaní k DPH a kontrolnom výkaze? Vznikne povinnosť podať dodatočné daňové priznanie k DPH a dodatočný kontrolný výkaz? Každý z týchto spôsobov má však presné pravidlá, kedy je možné ho použiť a akým spôsobom to urobiť. Poznáte tieto pravidlá vy alebo váš účtovník? Ste pripravení včas a správne reagovať?

Nie je to zložité?

Vystavovanie faktúr podľa zákona o DPH nie je zložité presne do momentu, kým sa vaša osobná účtovná situácia nedá jednoznačne zaradiť pod konkrétne znenie paragrafov zákona, či štandardné prípady, alebo kým nedôjde ku chybe pri odpočte DPH a nie je potrebné riešiť vzniknuté následky, ktorými môžu byť aj nemalé pokuty.

Dá sa tomu predísť jednoducho, zverte túto agendu nám, máme skúsenosti s účtovaním množstva subjektov, ktoré využijeme vo váš prospech, pravidelne sa kvalitne vzdelávame a vieme reagovať aj na nové, nepredvídané situácie. A hlavne, ušetríme vám čas a starosti. Zbavte sa rizika, napíšte nám.

Meno a Priezvisko

E-mail
Telefón

Správa

Zápis konečného užívateľa výhod do 31.12.2019

Blíži sa termín zápisu konečného užívateľa výhod. Tento zápis je do 31.12.2019 povinná vykonať každá  firma zapísaná do Obchodného registra, ktorá vznikla pred 1.11.2018.

Ak ste si tento úkon ešte nedali urobiť u svojho právnika, môžeme Vám tento úkon urobiť my na základe splnomocnenia, ktoré je potrebné overiť u notára.

Stačí nás kontaktovať e-mailom alebo prostredníctvom dopytového formulára na tejto stránka, splnomocnenie vám zašleme a po jeho vyplnení a overení podpisu notárom následne zápis konečných výhod zariadime za vás.

 

Meno a Priezvisko

E-mail
Telefón

Správa

Povinnosť zapísať konečného užívateľa výhod:

a) Firmy zapisované do obchodného regsitra po 1.11.2018

Pre firmy, ktoré budú zapísané do obchodného registra po 1.11.2018 nevzniká v súvislosti so zápisom konečného užívateľa veľa nových povinností. Jediný rozdiel je v tom, že formuláre – návrhy na prvozápis firmy do obchodného registra boli doplnené o údaje o konečnom užívateľovi výhod. Údaje o konečnom užívateľovi sa u nových firiem teda zapisujú do OR už pri zakladaní novej s.r.o. alebo založení a.s., či inej právnej formy.

b) Firmy zapísané do obchodného registra pred 1.11.2018

Pre staršie spoločnost, ktoré boli zapísané do obchodného registra pred 1.11.2018, vznikla v súvislosti s touto novelou nová povinnosť. Konkrétne bol vytvorený nový osobitný (návrhový) formulár – návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o konečnom užívateľovi výhod.

Určenie konečného užívateľa výhod sa riadi pravidlami, ktoré sú veľmi jednoduché pri jednoosobových fimrách, či menších firmách s prehľadnou vlastníckou štruktúrou. Sme vyškolení určiť konečného užívateľa výhod aj vo veľmi komplikovanej firemno/osobnej štruktúry vlastníkov, pokojne nám napíšte

Meno a Priezvisko

E-mail
Telefón

Správa