Transférové oceňovanie 3

transférové oceňovanie - účtoníctvo Prešov

V predchádzajúcom dieli nášho seriálu o transférovom oceňovaní sme avizovali, že si niečo povieme o určovaní významnej kontrolovanej transakcie. Viete, ako na to a čo znamená koncept bezpečného prístavu?

Čo sa teda skrýva pod pojmom “bezpečný prístav” a ako určíme, kedy ide o významnú kontrolovanú transakciu?

Kým v minulosti musel daňovník sám určiť, kedy o takú transakciu ide, od 1.1.2023 už na to existuje jasná definiícia, podľa ktorej sa nepovažuje právny vzťah alebo iný obdobný vzťah, na základe ktorého ani jedna závislá osoba nedosiahne zdaniteľný príjem (výnos), ani daňový výdavok v príslušnom zdaňovacom období v hodnote prevyšujúcej 10 000 eur za významnú kontrolovanú transakciu (výnimkou sú úvery alebo pôžičky s istinou vyššou ako 50 000 eur).

Pozor, stačí ak v účtovníctve jednej zo strán (môžu mať do výdavkov zahrnutú inú sumu) splní túto podmienku a transackia je významnou kontrolovanou transakciou pre obe strany.

Koncept bezpečného prístavu

Bezpečným prístavom sa v tomto kontexte rozumie koncept pravidiel vzťahujúcich sa na vnútroskupinové služby s nízkou pridanou hodnotou, ktorý tak významne zjednodušuje uplatňovanie pravidiel transferového oceňovania a prináša tak istý “bezpečný účtovný a podnikateľský priestor” pre závislé osoby vstupujúce do vymedzeného okruhu transakcií.

Napriek tomu systém transférového oceňovania má ešte mnohé špecifické situácie a detaily, ktoré je možné správne vyriešiť iba s komplexnou znalosťou legislatívy. Práve preto túto porblematiku nechávajú naši klienti plne v našej kompetencii.