NOVELA ZÁKONA O DPH

Obchodujete s partnermi v členských štátoch EÚ? Nové pravidlá vám môžu priniesť užitočné zjednodušenia. Harmonizujú sa aj pravidlá pri reťazových transakciách, ale čo to znamená práve pre vás? Prečo už CMR nestačí pre uplatnenie oslobodenia od dane pri dodaní tovaru do iného členského štátu? To všetko my dnes už vieme.

Úprava režimu CALL – OFF STOCK

Režim Call-off stock je od 1.1.2020 povinný pre všetky členské štáty EU. Ak bude dodržaných všetkých 5 pravidiel call-off stock, vynechajú sa mnohé administratívne povinnosti súvisiace s premiestnením tovaru do iného členského štátu, napríklad povinnosť registrácie v štáte určenia.

V čase premiestnenia tovaru, ako aj v čase dodania tovaru nastávajú rôzne záznamové povinnosti. Pre splnenie podmienky nezdanenia premiestnenia tovaru do IČŠ je zákonom stanovená striktná lehota, počas ktorej sa musí uskutočniť prevod práva nakladať s prepraveným tovarom na osobu, ktorá bola zmluvne dohodnutá pre uplatnenie call-off stock, prípadne nahradenú osobu.

Ako splniť podmienky a naplno využiť nové možnosti v podnikaní? Na čo nezabudnúť v zmluvách? Vieme ako na to, stačí nám zveriť účtovníctvo a využiť naše pravidelné vzdelávanie a vždy aktuálne informácie o legislatívnych zmenách.

Reťazové obchody v roku 2020

Reťazovými transakciami sú obchody, pri ktorých je ten istý tovar predmetom viacerých, po sebe idúcich dodaní, pričom odoslanie tovaru sa uskutočňuje z jedného členského štátu do iného členského štátu, od prvého článku (dodávateľa) reťazca až po ten posledný – konečného odberateľa. Zmeny v novele zákona o DPH sa týkajú najmä priradenia prepravy pri reťazových obchodoch.

Už dnes vám vieme poradiť, ako si správne priradiť dopravu, určiť ktorá je “pohyblivá” a ktorá nepohyblivá dodávka. Pokojne využite naše znalosti ako naši klienti.

Preukazovanie oslobodenia od DPH alebo prečo CMR už nestačí?

Aby si platiteľ mohol uplatniť oslobodenie od dane z pridanej hodnoty (§43 ods. 5 ZDPH), je povinný sa preukázať niekoľkými dokladmi:

  • kópiou faktúry
  • iným dokladom (zmluvou, dodacím listom a pod.)
  • dokladom preukazujúcim prepravu (napríklad CMR, CIM, lodný konosament a iné)

Dôkazy preukazujúce dodanie tovaru do IČŠ s oslobodením sa líšia v závislosti od toho, kto prepravu zabezpečuje. Prepravu môže zabezpečovať poštový podnik, dodávateľ alebo odberateľ inou formou ako poštovým podnikom, prípadne dodávateľ alebo odberateľ „vlastnou dopravou“. Každá z týchto možnosti má presne predpísané doklady na jej preukázanie.

Od 1.1. 2020 pribudli do zákona o DPH ďalšie povinnosti, ktorých nedodržanie je dôvodom na neuznanie oslobodenia od dane z pridanej hodnoty pri dodaniach do IČŠ, ako aj pri trojstrannom obchode.

Aké kombinácie dokumentov sú prípustné a čo musia obsahovať, aby správca dane oslobodenie uznal už ovládame a navyše vám ich pomôžeme správne pripraviť a odovzdať tak, aby ste sa vyhli pokute, či oveľa nákladnejšiemu, dodatočnému dodaneniu.

Zveriť účtovné náležitosti v týchto oblastiach vám prinesie nesporné výhody od zbavenia sa náročnej administratívy, až po následky z nesprávne pripravených a odovzdaných dokumentov pre uplatnenie oslobodenia od dane. Spätné dodanenie na celý objem prepravovaného tovaru môže dramaticky zmeniť váš hospodársky výsledok z tejto transakcie a byť časovanou bombou pre vaše podnikanie. Spoľahnite sa na nás.

Meno a Priezvisko

E-mail
Telefón

Správa