Ako sa vyhnúť chýbam pri fakturácii s DPH

Aby ste sa mohli minimalizovať riziko nákladných pokút, musíte poznať nie len povinné náležitosti faktúry, ale aj najčastejšie chyby fakturácie s DPH, ktorým je potrebné sa vyhnúť, no najmä to, ako vzniknuté chyby opraviť, keď už sa udejú v procese uplatňovania odpočtu dane z pridanej hodnoty.

Kto je povinný vystaviť faktúru?

Faktúra síce nemá presne predpísanú formu, ale samozrejme sa musí riadiť podľa platných zákonov a obsahovať všetko, čo predpisujú. Hovoríme o zákonoch č. 431/2002 (z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov), 222/2004 (z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov) a 513/1991 (obchodný zákonník v znení neskorších predpisov).

Vedeli ste, že pojem faktúra pozná len zákon o DPH? V obchodnom zákonníku je uvedený pojem “obchodný dokument” a zákon o účtovníctve používa označenie “účtovný doklad”. Touto faktúrou je, podľa zákona o DPH každý doklad alebo aj oznámenie, ktoré mení pôvodnú faktúru a je vyhotovené so všetkými náležitosťami v listinnej alebo elektronickej forme.

Už len pripomíname, pretože to nie je predmetom tohto článku, že existujú prípady, kedy podľa zákona vystavuje faktúru aj neplatiteľ DPH (napríklad pri dodaní nového dopravného prostriedku, či poskytnutí služby zahraničnej zdaniteľnej osobe s miestom dodania v inom členskom štáte – o tom budeme písať detailnejšie na inom mieste)

Do kedy musíte vystaviť faktúru?

Lehota na vyhotovenie faktúry je 15 dní od:

  • dátumu dodania tovaru /služby
  • dňa prijatia platby pred dodaním tovaru alebo služby alebo do konca kalendárneho miesiaca
  • konca kal. mesiaca v ktorom bol dodaný tovar oslobodený od DPH
  • dodania služby alebo prijatia platby pred dodaním tejto služby s miestom dodania v IČŠ

Ako nespraviť chybu pri vystavovaní faktúry?

Za správne a včasne vystavenú faktúru zodpovedá dodávateľ tovaru alebo služby a to aj ak faktúra bola vyhotovená inou treťou osobou prípadne odberateľom. Správne vyhotovená faktúra spĺňa všetky obsahové náležitosti podľa § 74 zákona o DPH a je vystavená v lehote podľa § 73 zákona o DPH. Nedodržaním zákonom stanovených pravidiel dochádza k porušeniu povinnosti nepeňažnej povahy, za čo môže správca dane uložiť pokutu vo výške od 60,- € až do 3000,- € aj opakovane ak nedošlo k náprave.

Nechýbajú vám na faktúre povinné slovné informácie?

Okrem základných náležitostí faktúry nesmú chýbať ani povinné slovné informácie Ide o slovné spojenia „vyhotovenie faktúry odberateľom“, „prenesenie daňovej povinnosti“, či „úprava zdaňovania prirážky – použitý tovar, cestovné kancelárie umelecké diela, zberateľské predmety a starožitnosti, „trojstranný obchod“, „dodanie tovaru do IČŠ“, „dodanie služby do IČŠ“ a pod. Ktoré za akých okolností použiť? Mal by to váš účtovník vedieť alebo absolvovať kvalitné školenie, aby vaša faktúra spĺňala všetky náležitosti dané zákonom.

Čo ak som vystavil faktúru nesprávne?

Nesprávne vystavená faktúra je podľa najvyššieho súdu SR dôvodom neuznania odpočtu DPH. A práve daňovník je zaťažený dôkazným bremenom. Z predošlých riadkov je zrejmé, že mnoho podnikateľských subjektov sa dostane do situácie, keď vystavia faktúru nesprávne a je potrebné ju neskôr (čas je tu tak isto veľmi dôležitý) opraviť. Je niekoľko spôsobov, ako to spraviť. Profesionálny účtovník so skúsenosťami najmä presne rozlišuje, ktorý spôsob je vhodný v konkrétnom prípade.

Môžete stornovať pôvodnú faktúru a vystaviť novú faktúru, alebo poslať oznámenie o zmene nesprávnych údajov/doplnení chýbajúcich údajov. Ako sa to prejaví v daňovom priznaní k DPH a kontrolnom výkaze? Vznikne povinnosť podať dodatočné daňové priznanie k DPH a dodatočný kontrolný výkaz? Každý z týchto spôsobov má však presné pravidlá, kedy je možné ho použiť a akým spôsobom to urobiť. Poznáte tieto pravidlá vy alebo váš účtovník? Ste pripravení včas a správne reagovať?

Nie je to zložité?

Vystavovanie faktúr podľa zákona o DPH nie je zložité presne do momentu, kým sa vaša osobná účtovná situácia nedá jednoznačne zaradiť pod konkrétne znenie paragrafov zákona, či štandardné prípady, alebo kým nedôjde ku chybe pri odpočte DPH a nie je potrebné riešiť vzniknuté následky, ktorými môžu byť aj nemalé pokuty.

Dá sa tomu predísť jednoducho, zverte túto agendu nám, máme skúsenosti s účtovaním množstva subjektov, ktoré využijeme vo váš prospech, pravidelne sa kvalitne vzdelávame a vieme reagovať aj na nové, nepredvídané situácie. A hlavne, ušetríme vám čas a starosti. Zbavte sa rizika, napíšte nám.

Meno a Priezvisko

E-mail
Telefón

Správa