Nadchádzajúce zmeny a “mikrodaňovník”

V blízkej dobe sa chystá v jednom rozsiahlom balíku množstvo legislatívnych zmien týkajúcich sa účtovníctva fyzických aj právnických osôb. Ste na ne pripravení?

Takmer všetky oblasti účtovníctva

Zmeny zasiahnu takmer do všetkých oblastí účtovníctva (odpisovanie majetku, výdavky uznané až po zaplatení, zaokrúhľovanie súm, preddavky na daň FO i PO, odpisovanie pohľadávok, majetok poskytnutý formou výpožičky, odpočet daňovej straty, zrážková daň, zamestnanecké benefity, nezdaniteľné časti, zdaňovanie záväzkov po lehote splatnosti, zavádza sa nový pojem “mikrodaňovník“…).

Na zmeny sa pripravujeme

Na všetky tieto zmeny sa intenzívne pripravujeme, naši klienti ich sledovať nemusia. Naopak, pri vybraných témach sa môžu s nami poradiť, aby ich mohli naplno využiť v manažovaní svojho podnikania.

Postaráme sa o vás

Ako vo výpise zmien nižšie vidíte, že s touto novelou prichádzajú zmeny naprieč celým účtovným spektrom. Sme k dátumu zmeny pripravení sa postarať v plnej miere o svojich klientov v novom, zmenenom, legislatívnom prostredí. Ak potrebujete pomoc v oblasti účtovných služieb alebo podporu pri týchto zmenách, pokojne nám napíšte, dokážeme sa postarať aj o vás.

Meno a Priezvisko

E-mail
Telefón

Správa

Zmeny v DPH od 01.01.2020

 • Zmena v definícii obratu podľa § 4 ods. 4 ZDPH.
 • Zavedenie režimu call-off stock a s tým spojené povinnosti uvádzania skutočností v daňovom priznaní k DPH a súhrnnom výkaze.
 • Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu v režime call-off stock.
 • Priradenie prepravy v reťazci dodaní „prostrednou“ osobou (dodávateľom).
 • Zavedenie fikcie odpisovania tovaru s obstarávacou cenou nižšou ako 1 700 € vrátane a dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok na účely určenia základu dane pri bezodplatnom dodaní tovaru.
 • Úprava vymedzenia sumy, z ktorej sa odvádza DPH pri zrušení registrácie pre daň.
 • Úprava ubytovacích služieb na účely režimu DPH a zavedenie maximálnej doby trvania ubytovacích služieb.
 • Úprava podmienok uplatnenia oslobodenia pri dodaní tovaru do iného členského štátu (§ 43 ZDPH).
 • Zavedenie oslobodenia od dane pri dodaní tovaru a služieb súvisiacich s týmto tovarom, ktorý je prepustený do colného režimu colné uskladňovanie alebo je v osobitnom sklade.
 • Zavedenie oslobodenie od dane v colnom sklade, v osobitnom sklade a v daňovom sklade.
 • Oprava odpočítanej dane zo služieb vykonaných na investičnom majetku, ktoré viedli k trvalému zvýšeniu hodnoty tohto investičného majetku.
 • Úprava / doplnenie týkajúce sa úpravy odpočítanej dane pri hnuteľnom investičnom majetku.
 • Zavedenie pravidiel opravy základu dane a výšky dane pri službách cestovného ruchu do ZDPH vyplývajúcich z rozsudku ESD.
 • Vedenie záznamov a rozšírenie obsahovej náplne záznamov na účely ZDPH.
 • Prechodné ustanovenia účinné od 01.01.2020.
 • Praktické príklady týkajúce sa vyššie popísaných zmien.

Všeobecné zmeny a zmeny týkajúce sa fyzických osôb (FO) ako aj právnických osôb (PO)

 • Úpravy vo vymedzení základných pojmov (nespolupracujúci štát, mikrodaňovník…).
 • Zavedenie nového pojmu „mikrodaňovník“ a s tým spojené výhody / nevýhody a osobitosti (odpisovanie majetku vrátane majetku poskytnutého na prenájom, zahrnovanie tvorby opravných položiek do základu dane, odpočet daňovej straty) v praktických príkladoch.
 • Rozšírenie pojmu vklad a úpravy v zdaňovaní v súvislosti s povinným príplatkom do rezervného fondu, nedeliteľného fondu družstva a emisného ážia) pri znížení základného imania alebo výplate podielu na zisku.
 • Významná zmena týkajúca sa pravidiel zaokrúhľovania naprieč celým zákonom.
 • Rozšírenie vymedzenia príjmov plynúcich zo zdrojov na území SR.
 • Zmena týkajúca ukončenia obstarávania dlhodobého finančného majetku a jeho zahrnutia do základu dane.
 • Zavedenie obsahovej náplne oznámenia podávanom FR SR pri vykonanej úprave základu dane podľa § 17 ods. 6 ZDP.
 • Zmeny týkajúce sa tvorby rezerv na lesnú pestovnú činnosť.
 • Zmeny týkajúce sa majetku poskytnutého inému daňovníkovi na využívanie formou výpožičky.
 • Zásadné zmeny týkajúce sa peňažných a nepeňažných plnení medzi držiteľom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.
 • Rozšírenie okruhu subjektov, ktorým je možné bezodplatne darovať potraviny z dôvodu uplynutia doby použiteľnosti alebo trvanlivosti a daňová uznateľnosť likvidácie takéhoto tovaru.
 • Výmena akcií daňovníka zrušeného bez likvidácie za akcie právneho nástupcu a daňové dôsledky.
 • Zavedenie novej odpisovej skupiny 0, doba odpisovania, výhody / nevýhody a na čo si treba dať pozor.
 • Zmeny týkajúce sa uplatňovania (odpočtu) daňovej straty.
 • Úprava pravidiel odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj.
 • Zmeny týkajúce sa zamestnancov a zamestnávateľov (§ 35 – § 40 ZDP).
 • Zmeny týkajúce sa zrážkovej dane (§ 43 ZDP).
 • Zmeny týkajúce sa zamedzenia dvojitého zdanenia (§ 45 ZDP).
 • Nové pravidlá týkajúce sa registračnej a oznamovacej povinnosti (§ 49a ZDP).
 • Aplikácia prechodných a záverečných ustanovení týkajúcich sa prijatých legislatívnych zmien.

Schválené zmeny týkajúce sa FO.

 • Rozšírenie okruhu nezdaňovaných zamestnaneckých benefitov (vzdelávanie zamestnanca, lekárska preventívna prehliadka, nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi zamestnávateľom do 500 EUR) a zmena v brutovaní nepeňažných benefitov poskytnutých zamestnancom od zamestnávateľa.
 • Úprava vymedzenie nepeňažného plnenia poskytnutého zamestnancovi zamestnávateľom za účelom zabezpečenia dopravy a ubytovania a zvýšenie limitov, ktoré sa budú považovať za príjem oslobodený od dane z pohľadu zamestnanca.
 • Úprava oslobodenia príjmov z predaja cenných papierov prijatých na regulovaný trh / obdobný zahraničný regulovaný trh.
 • Zmena v oslobodení od dane pri príjmoch prijatých ako náhrady škôd, náhrady nemajetkovej ujmy, plnení poskytovaných na odstránenie alebo zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti alebo plnenia z poistenia majetku a plnenia z poistenia zodpovednosti za škodu.
 • Zrušenie nezdaniteľnej časti týkajúcej sa dobrovoľných príspevkov do II. piliera dôchodkového sporenia a s tým spojené povinnosti.
 • Úprava týkajúca sa nezdaniteľnej časti na kúpeľnú starostlivosť.
 • Úprava základu daňovníka s príjmami podľa § 6 ZDP pri vklade pohľadávky do obchodnej spoločnosti alebo družstva.
 • Zmena okruhu príjmov, z ktorých platí FO preddavky na daň, zmena výšky poslednej známej daňovej povinnosti, z ktorej je FO povinná platiť preddavky na daň z príjmov a zjednodušenie výpočtu preddavkov na daň z príjmov.

Schválené zmeny týkajúce sa PO (prípadne FO účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva)

 • Zavedenie nových pravidiel pri oslobodení príjmov od dane z príjmov v súvislosti s výplatou plnení medzi daňovníkmi s EÚ a nová úprava týkajúca sa zrážkovej dane.
 • Úprava týkajúca sa oslobodenia od dane z príjmov pri predaji akcií PO.
 • Zmeny týkajúce sa okruhu výdavkov (nákladov) uznaných až po zaplatení (§ 17 ods. 19 ZDP; napr. zmluvné pokuty, úroky z omeškania, poplatky z omeškania a paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky u dlžníka, provízie za sprostredkovanie, náklady na získanie noriem a certifikátov, marketingové a iné štúdie a prieskum trhu…).
 • Úprava zahrňovania pohľadávok do daňových výdavkov pri ich postúpení alebo odpísaní a zmena v posudzovaní nepremlčanosti pohľadávky nie ku dňu tvorby opravnej položky, alebo ku dňu odpisu alebo postúpenia pohľadávky, ale k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia, v ktorom dochádza k tvorbe opravnej položky, postúpeniu pohľadávky alebo odpisu pohľadávky (§ 17 ods. 28, § 17a ods. 7, § 17b ods. 6 a § 17e ods. 14 ZDP).
 • Zmeny týkajúce sa zdaňovania záväzkov po lehote splatnosti (§ 17 ods. 32 ZDP).
 • Úprava zahrnovania precenenia cenných papierov určených na obchodovanie na reálnu hodnotu účtovaného ako náklad alebo výnos prostredníctvom účtov 564 resp. 664, alebo 566 resp. 666 postupov účtovania do základu dane.
 • Obsiahla úprava týkajúca sa hybridných nesúladov zavedené do doplneného § 17i ZDP.
 • Úprava tvorby opravných položiek k pohľadávkam voči dlžníkom v konkurznom konaní a reštrukturalizačnom konaní vrátane pohľadávky z istiny z nesplateného úveru u vybraných daňovníkov a ich zahrňovania do základu dane.
 • Zmena výšky poslednej známej daňovej povinnosti, z ktorej je PO povinná platiť preddavky na daň z príjmov a zmena vo výpočte výšky preddavkov na daň.