Nadchádzajúce zmeny a “mikrodaňovník”

V blízkej dobe sa chystá v jednom rozsiahlom balíku množstvo legislatívnych zmien týkajúcich sa účtovníctva fyzických aj právnických osôb. Ste na ne pripravení?

Takmer všetky oblasti účtovníctva

Zmeny zasiahnu takmer do všetkých oblastí účtovníctva (odpisovanie majetku, výdavky uznané až po zaplatení, zaokrúhľovanie súm, preddavky na daň FO i PO, odpisovanie pohľadávok, majetok poskytnutý formou výpožičky, odpočet daňovej straty, zrážková daň, zamestnanecké benefity, nezdaniteľné časti, zdaňovanie záväzkov po lehote splatnosti, zavádza sa nový pojem “mikrodaňovník“…).

Na zmeny sa pripravujeme

Na všetky tieto zmeny sa intenzívne pripravujeme, naši klienti ich sledovať nemusia. Naopak, pri vybraných témach sa môžu s nami poradiť, aby ich mohli naplno využiť v manažovaní svojho podnikania.

Postaráme sa o vás

Ako vo výpise zmien nižšie vidíte, že s touto novelou prichádzajú zmeny naprieč celým účtovným spektrom. Sme k dátumu zmeny pripravení sa postarať v plnej miere o svojich klientov v novom, zmenenom, legislatívnom prostredí. Ak potrebujete pomoc v oblasti účtovných služieb alebo podporu pri týchto zmenách, pokojne nám napíšte, dokážeme sa postarať aj o vás.

Meno a Priezvisko

E-mail
Telefón

Správa

Zmeny v DPH od 01.01.2020

 • Zmena v definícii obratu podľa § 4 ods. 4 ZDPH.
 • Zavedenie režimu call-off stock a s tým spojené povinnosti uvádzania skutočností v daňovom priznaní k DPH a súhrnnom výkaze.
 • Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu v režime call-off stock.
 • Priradenie prepravy v reťazci dodaní „prostrednou“ osobou (dodávateľom).
 • Zavedenie fikcie odpisovania tovaru s obstarávacou cenou nižšou ako 1 700 € vrátane a dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok na účely určenia základu dane pri bezodplatnom dodaní tovaru.
 • Úprava vymedzenia sumy, z ktorej sa odvádza DPH pri zrušení registrácie pre daň.
 • Úprava ubytovacích služieb na účely režimu DPH a zavedenie maximálnej doby trvania ubytovacích služieb.
 • Úprava podmienok uplatnenia oslobodenia pri dodaní tovaru do iného členského štátu (§ 43 ZDPH).
 • Zavedenie oslobodenia od dane pri dodaní tovaru a služieb súvisiacich s týmto tovarom, ktorý je prepustený do colného režimu colné uskladňovanie alebo je v osobitnom sklade.
 • Zavedenie oslobodenie od dane v colnom sklade, v osobitnom sklade a v daňovom sklade.
 • Oprava odpočítanej dane zo služieb vykonaných na investičnom majetku, ktoré viedli k trvalému zvýšeniu hodnoty tohto investičného majetku.
 • Úprava / doplnenie týkajúce sa úpravy odpočítanej dane pri hnuteľnom investičnom majetku.
 • Zavedenie pravidiel opravy základu dane a výšky dane pri službách cestovného ruchu do ZDPH vyplývajúcich z rozsudku ESD.
 • Vedenie záznamov a rozšírenie obsahovej náplne záznamov na účely ZDPH.
 • Prechodné ustanovenia účinné od 01.01.2020.
 • Praktické príklady týkajúce sa vyššie popísaných zmien.

Všeobecné zmeny a zmeny týkajúce sa fyzických osôb (FO) ako aj právnických osôb (PO)

 • Úpravy vo vymedzení základných pojmov (nespolupracujúci štát, mikrodaňovník…).
 • Zavedenie nového pojmu „mikrodaňovník“ a s tým spojené výhody / nevýhody a osobitosti (odpisovanie majetku vrátane majetku poskytnutého na prenájom, zahrnovanie tvorby opravných položiek do základu dane, odpočet daňovej straty) v praktických príkladoch.
 • Rozšírenie pojmu vklad a úpravy v zdaňovaní v súvislosti s povinným príplatkom do rezervného fondu, nedeliteľného fondu družstva a emisného ážia) pri znížení základného imania alebo výplate podielu na zisku.
 • Významná zmena týkajúca sa pravidiel zaokrúhľovania naprieč celým zákonom.
 • Rozšírenie vymedzenia príjmov plynúcich zo zdrojov na území SR.
 • Zmena týkajúca ukončenia obstarávania dlhodobého finančného majetku a jeho zahrnutia do základu dane.
 • Zavedenie obsahovej náplne oznámenia podávanom FR SR pri vykonanej úprave základu dane podľa § 17 ods. 6 ZDP.
 • Zmeny týkajúce sa tvorby rezerv na lesnú pestovnú činnosť.
 • Zmeny týkajúce sa majetku poskytnutého inému daňovníkovi na využívanie formou výpožičky.
 • Zásadné zmeny týkajúce sa peňažných a nepeňažných plnení medzi držiteľom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.
 • Rozšírenie okruhu subjektov, ktorým je možné bezodplatne darovať potraviny z dôvodu uplynutia doby použiteľnosti alebo trvanlivosti a daňová uznateľnosť likvidácie takéhoto tovaru.
 • Výmena akcií daňovníka zrušeného bez likvidácie za akcie právneho nástupcu a daňové dôsledky.
 • Zavedenie novej odpisovej skupiny 0, doba odpisovania, výhody / nevýhody a na čo si treba dať pozor.
 • Zmeny týkajúce sa uplatňovania (odpočtu) daňovej straty.
 • Úprava pravidiel odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj.
 • Zmeny týkajúce sa zamestnancov a zamestnávateľov (§ 35 – § 40 ZDP).
 • Zmeny týkajúce sa zrážkovej dane (§ 43 ZDP).
 • Zmeny týkajúce sa zamedzenia dvojitého zdanenia (§ 45 ZDP).
 • Nové pravidlá týkajúce sa registračnej a oznamovacej povinnosti (§ 49a ZDP).
 • Aplikácia prechodných a záverečných ustanovení týkajúcich sa prijatých legislatívnych zmien.

Schválené zmeny týkajúce sa FO.

 • Rozšírenie okruhu nezdaňovaných zamestnaneckých benefitov (vzdelávanie zamestnanca, lekárska preventívna prehliadka, nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi zamestnávateľom do 500 EUR) a zmena v brutovaní nepeňažných benefitov poskytnutých zamestnancom od zamestnávateľa.
 • Úprava vymedzenie nepeňažného plnenia poskytnutého zamestnancovi zamestnávateľom za účelom zabezpečenia dopravy a ubytovania a zvýšenie limitov, ktoré sa budú považovať za príjem oslobodený od dane z pohľadu zamestnanca.
 • Úprava oslobodenia príjmov z predaja cenných papierov prijatých na regulovaný trh / obdobný zahraničný regulovaný trh.
 • Zmena v oslobodení od dane pri príjmoch prijatých ako náhrady škôd, náhrady nemajetkovej ujmy, plnení poskytovaných na odstránenie alebo zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti alebo plnenia z poistenia majetku a plnenia z poistenia zodpovednosti za škodu.
 • Zrušenie nezdaniteľnej časti týkajúcej sa dobrovoľných príspevkov do II. piliera dôchodkového sporenia a s tým spojené povinnosti.
 • Úprava týkajúca sa nezdaniteľnej časti na kúpeľnú starostlivosť.
 • Úprava základu daňovníka s príjmami podľa § 6 ZDP pri vklade pohľadávky do obchodnej spoločnosti alebo družstva.
 • Zmena okruhu príjmov, z ktorých platí FO preddavky na daň, zmena výšky poslednej známej daňovej povinnosti, z ktorej je FO povinná platiť preddavky na daň z príjmov a zjednodušenie výpočtu preddavkov na daň z príjmov.

Schválené zmeny týkajúce sa PO (prípadne FO účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva)

 • Zavedenie nových pravidiel pri oslobodení príjmov od dane z príjmov v súvislosti s výplatou plnení medzi daňovníkmi s EÚ a nová úprava týkajúca sa zrážkovej dane.
 • Úprava týkajúca sa oslobodenia od dane z príjmov pri predaji akcií PO.
 • Zmeny týkajúce sa okruhu výdavkov (nákladov) uznaných až po zaplatení (§ 17 ods. 19 ZDP; napr. zmluvné pokuty, úroky z omeškania, poplatky z omeškania a paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky u dlžníka, provízie za sprostredkovanie, náklady na získanie noriem a certifikátov, marketingové a iné štúdie a prieskum trhu…).
 • Úprava zahrňovania pohľadávok do daňových výdavkov pri ich postúpení alebo odpísaní a zmena v posudzovaní nepremlčanosti pohľadávky nie ku dňu tvorby opravnej položky, alebo ku dňu odpisu alebo postúpenia pohľadávky, ale k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia, v ktorom dochádza k tvorbe opravnej položky, postúpeniu pohľadávky alebo odpisu pohľadávky (§ 17 ods. 28, § 17a ods. 7, § 17b ods. 6 a § 17e ods. 14 ZDP).
 • Zmeny týkajúce sa zdaňovania záväzkov po lehote splatnosti (§ 17 ods. 32 ZDP).
 • Úprava zahrnovania precenenia cenných papierov určených na obchodovanie na reálnu hodnotu účtovaného ako náklad alebo výnos prostredníctvom účtov 564 resp. 664, alebo 566 resp. 666 postupov účtovania do základu dane.
 • Obsiahla úprava týkajúca sa hybridných nesúladov zavedené do doplneného § 17i ZDP.
 • Úprava tvorby opravných položiek k pohľadávkam voči dlžníkom v konkurznom konaní a reštrukturalizačnom konaní vrátane pohľadávky z istiny z nesplateného úveru u vybraných daňovníkov a ich zahrňovania do základu dane.
 • Zmena výšky poslednej známej daňovej povinnosti, z ktorej je PO povinná platiť preddavky na daň z príjmov a zmena vo výpočte výšky preddavkov na daň.

Doplnkové služby

Dlhoročná spolupráca s našimi klientami prináša ďalšie nové požiadavky, súvisiace s vedením účtovníctva, na čo postupne reagujeme zvládnutím problematiky a zaradením novej služby do nášho portfólia. Všetko s cieľom poskytnúť komplexnú službu klientovi.

Sme teda pripravený vám pomôcť aj s novými aspektami vášho podnikania a poskytnúť vám podporu pri vašom rozvoji.

Doplnkové služby:

 • Zastupovanie firiem a komunikácia s úradmi pri kontrolách
 • Komunikácia s bankou pri riešení financovania
 • Vybavovanie elektronickej komunikácie s finančnou správou
 • Registrácia e-kasy a virtuálnej registračnej pokladnice
 • Individuálne poradenstvo s cieľom optimalizácie daňového zaťaženia
 • Vedenie knihy jázd motorového vozidla pre našich klientov
 • Vypracovanie základnej transferovej dokumentácie pre našich klientov
 • Príprava a podávanie štatistických výkazov, intrastat
 • Vypracovanie dokumentácie pre ochranu osobných údajov pre našich klientov
 • Spolupráca s personálnou agentúrou – sprostredkovanie pri vyhľadávaní nových zamestnancov
 • Vybavovanie žiadosti o vrátenie dane zo zahraničia
 • Vypracovanie interných smerníc

Meno a Priezvisko

E-mail
Telefón

Správa

Aké budú vaše náklady na eKasu?

Koľko vás vyjde eKasa? Ako si vybrať z ponúkaných možností? V článku na známom portáli rozobrali niektoré veľmi dôležité detaily, ktoré je potrebné vedieť a zvládnuť pri zavádzaní eKasy. S postupom zavedenia eKasy vám dokážeme, v rámci našich doplnkových služieb, ktoré slúžia na podporu podnikania našich klientov pomôcť. S dôverou sa na nás môžete obrátiť a zatiaľ si prečítajte skvelý článok o nákladoch na eKasu.

Meno a Priezvisko

E-mail
Telefón

Správa

 

Daňové priznanie

Sú momenty, keď aj menší podnikatelia a živnostníci potrebujú pomoc skúseného profesionála v oblasti účtovníctva. Sme tu, aby sme vám pomohli vypracovať daňové priznanie k dani z príjmu, či k dani z motorového vozidla.

Stačí, ak nám donesiete svoje dokumenty a my v nich dokážeme spraviť poriadok, správne zaúčtovať všetky položky a podať elektronicky daňové priznanie.

Staráme sa o desiatky spoločností v rôznych odvetviach a rôznych veľkostí. Či už ste živnostník alebo firma s desiatkami zamestnancov, v nás nájdete spoľahlivého partnera pre oblasť účtovníctva.

Daňové priznanie u nás znamená úsporu

Ušetríte za účtovný software, čas strávený pri účtovaní, ale aj pri hľadaní spôsobov, ako sa daná operácia účtuje a v neposlednom rade náklady, ktoré by mohli vzniknúť z dôvodu neznalosti legaslatívy. Spoľahnite sa na naše skúsenosti.

Služba daňové priznanie u nás zahŕňa:

 • Evidencia majetku, spracovanie cestovných príkazov a cestnej dane
 • Elektronická komunikácia s daňovým úradom a poisťovňami

Meno a Priezvisko

E-mail
Telefón

Správa

Jednoduché účtovníctvo

Jednoduché účtovníctvo prestáva byť jednoduché v momente, keď vo svojom podnikaní narazíte na špecifické legislatívne komplikácie, ktoré zrazu kladú oveľa vyšší nárok na účtovníka.

Táto náročnosť je spojená s potrebou venovať čas odbornému štúdiu danej časti účtovníctva, ktorú my pri svojej práci navyše doplníme skúsenosťami s účtovaním mnohých klientov v rôznych odvetviach.

Ak nám zveríte vaše účtovníctvo, ušetríte nie len vzácny čas, ktorý viete efektívnejšie venovať svojmu podnikaniu, ale vyhnete sa rizikám z neznalosti zákonov, povinností a lehôt. Výsledkom je potom úspora financií a spokojnosť, že o túto časť vášho podnikania sme sa spoľahlivo postarali.

 

Služba jednoduché účtovníctvo a služby pre živnostníkov a fyzické osoby u nás zahŕňa:

 • Komplexné spracovanie jednoduchého účtovníctva
 • Príprava a usporiadanie účtovných dokladov k jednoduchému účtovníctvu
 • Vedenie účtovných kníh v zmysle platnej legislatívy
 • Vypracovanie transferovej dokumentácie
 • Odborné poradenstvo, osobné konzultácie v Prešove
 • Forma komunikácie osobná, emailová, v prípade potreby prevzatia dokladov aj u vás v Prešove

Meno a Priezvisko

E-mail
Telefón

Správa

Mzdová evidencia

Je náročné riadiť svojich pracovníkov a pritom je to jedna z kľúčových úloh manažéra, či podnikateľa. Preto jej potrebuje venovať dostatok času a energie. Ak sa však jeho úsilie bude sústrediť na mzdovú agendu, namiesto na skutočné vedenie zamestnancov, o to menej času strávi ich rozvojom.

Často náklady na vlastného zamestnanca spracujúceho mzdovú agendu sú v pomere k celkovým nákladom na ľudské zdroje vysoké. Riešením nie je ani prideliť túto agendu pracovníkovi s iným zameraním. Zhorší sa kvalita jeho pôvodného zamerania a zvýši sa chybovosť mzdových výkazov.

Naši klienti si vďaka komfortnej spolupráci, ktorá začína profesionálnou komunikáciou v našich priestoroch, pokračuje včasnosťou a správnosťou nami pripravených dokumentov, a končí skúseným poradenstvom ohľadne príspevkov z úradu práce, dokázali vybudovať stabilnejšie tímy, viac sa venovali rozvoju ľudských zdrojov a v neposlednom rade, ušetrili mzdové prostriedky.

Služba mzdové účtovníctvo u nás zahŕňa:

 • Vedenie mzdovej agendy v zmysle platnej legislatívy
 • Vyhotovenie pracovných zmlúv, dohôd a rôznych potvrdení
 • Výpočet miezd
 • Prihlášky a odhlášky zamestnancov vo všetkých poisťovniach
 • Elektronické podávanie mesačných výkazov a prehľadov
 • Ročné zúčtovanie
 • Poradenstvo a pomoc pri uplatňovaní príspevkov z UP na zamestnancov
 • Pri mzdovom účtovníctve uprednostňujeme osobné stretnutie v Prešove
 • Možná je aj emailová forma komunikácie

Meno a Priezvisko

E-mail
Telefón

Správa

13

Spracovanie DPH

Keď firma, či jednotlivec, prichádza do momentu, keď sa povinne stáva platcom DPH, je to väčšinou obdobie, kedy jeho podnikanie rastie a potrebuje svojho majiteľa, či manažéra naplno. Pri raste spoločnosti je potrebné sa venovať core businessu a obetovať čas aj energiu rozvoju produktu.

Delegovanie činností alebo využitie spoľahlivých externých dodávateľov je kľúčové práve s dôrazom na ich skúsenosti a zodpovednostˇ. Preto sme dlhoročnými partnermi našich klientov aj pre oblasť spracovania DPH.

Správne spracovanie DPH, teda evidencia DPH, kontrolné a súhrnné výkazy, si vyžaduje znalosť aktuálne platnej legislatívy rovnako ako skúsenosti z účtovania firiem v rôznych oblastiach.

Už samotná elektronická komunikácia s daňových úradom, finančnou správou a poisťovňou zaberie čas a ak nie je vecne efektívna, dochádza k pochybeniam. Keďže v obore pôsobíme už viac ako 17 rokov, s nami sa vyhnete rizikám, ktoré vyplývajú zo zlého účtovania DPH.

 

Služba spracovanie DPH u nás zahŕňa:

 • Evidencia DPH, kontrolný výkaz k DPH a súhrnný výkaz k DPH
 • Elektronická komunikácia s finančnou správou a poisťovňami
 • Riešenie otázok  obchodovania v rámci EU ale aj mimo EU, trojstranné obchody
 • Zostavovanie osobitnej evidencie na obchody, ktoré spadajú pod DPH, ale nezobrazujú sa ani v kontrolnom výkaze, ani v súhrnom výkaze.

Meno a Priezvisko

E-mail
Telefón

Správa

Marek Anský

Ako klient spoločnosti EKO-MD s.r.o. môžem len pozitívne hodnotiť prístup samotného majiteľa spoločnosti a jeho zamestnancov. Spoločnosť EKO-MD s.r.o. sa stará o ekonomickú stránku môjho podniku a s ich prácou som nadmieru spokojný. Zamestnanci spoločnosti su v ekonomike veľmi profesionálny a v prípade ak potrebujem poradiť v nejakych otázkach, veľmi ochotne sa venujú každej otázke. Túto spoločnosť odporúčam každému podnikateľovi, ktorý sa nevie zorientovať v ekonomike a má problém porozumieť zákonom a rôznym smerniciam. Spoločnosť EKO-MD s.r.o. šetrí moje peniaze a čas.

Kateryna Botsyuk

Som konateľkou spoločnosti s ručením obmedzeným. Ponuku účtovníckych služieb pani Demjanovej som objavila náhodou v inzerátoch. Už po prvom stretnutí som bola príjemne prekvapená, pretože som našla kvalifikovanú odborníčku a krásnu ženu v jednom! S pani Demjanovou spolupracujem už 3 roky. Je vždy ochotná, usmiata a pozitívne naladená. Vysvetlí všetky možnosti, upozorní na zmeny v zákonoch, robí svoju prácu naozaj precízne a načas. Dobrý účtovník – to je polovica úspechu, ja som absolútne spokojná a presvedčená, že mám tú správnu účtovníčku.

Vladimír Sabol

S pani Demjanovou (spoločnosťou EKO-MD) spolupracujeme už cca rok a pol. Dostali sme sa k nej na odporúčanie po negatívnej skúsenosti s inou spoločnosťou. Za ten čas sme mali možnosť spoznať jej kvality, ekonomické schopnosti a znalosti. Jedná sa o ozaj spoľahlivého profesionála, ktorého sme už neraz odporúčali s čistým svedomím ďalej. Je spoľahlivá, trpezlivá, ústretová, veľmi proklientská odborníčka vo svete ekonómie a stále hľadá pre svojho klienta to najlepšie a najoptimálnejšie riešenie. A stále ho aj nájde. Dokonca aj keď má v postupoch a riešeniach rôznych situácii jasno, v snahe podať klientovi 100% informáciu všetko má pre istotu overené a potvrdené viacerými zdrojmi. Ak hľadáte ozaj dobrého ekonóma, ktorý Vám bude šetriť peniaze a čas, pani Demjanová a jej spoločnosť EKO-MD je najlepšia voľba.